CAMADA SAHARA - STAR

CAMADA SAHARA - STAR

Macho · 4 meses, 3 semanas  
BUFÓN

BUFÓN

Macho · 4 meses, 3 semanas  
JUGLAR

JUGLAR

Macho · 4 meses, 4 semanas  
GAMBO

GAMBO

Macho · 5 meses, 3 semanas  
CAMADA OBELIX - BEN

CAMADA OBELIX - BEN

Macho · 5 meses  
CAMADA OBELIX - MINI GANDU

CAMADA OBELIX - MINI GANDU

Macho · 5 meses  
TIERRA

TIERRA

Hembra · 5 meses  
CARBÓN

CARBÓN

Hembra · 5 meses  
CAMADA NATURE - CEREAL

CAMADA NATURE - CEREAL

Macho · 5 meses, 1 semana  
CAMADA NATURE - MIMBRE

CAMADA NATURE - MIMBRE

Macho · 5 meses, 1 semana  
CAMADA FRUTIS - PEANUT

CAMADA FRUTIS - PEANUT

Macho · 5 meses, 2 semanas  
CAMADA FRUTIS - ALMENDRA

CAMADA FRUTIS - ALMENDRA

Hembra · 5 meses, 2 semanas