Camada Sahara-Star

Camada Sahara-Star

Macho · 3 años, 11 meses  
Bufón

Bufón

Macho · 3 años, 11 meses  
Juglar

Juglar

Macho · 3 años, 11 meses  
Gambo

Gambo

Macho · 3 años, 12 meses  
Camada Obelix-Ben

Camada Obelix-Ben

Macho · 3 años, 11 meses  
CAMADA OBELIX - MINI GANDU

CAMADA OBELIX - MINI GANDU

Macho · 3 años, 11 meses  
Tierra (2)

Tierra (2)

Hembra · 3 años, 11 meses  
Carbón

Carbón

Hembra · 3 años, 11 meses  
CAMADA NATURE - CEREAL

CAMADA NATURE - CEREAL

Macho · 3 años, 11 meses  
Camada Nature-Mimbre

Camada Nature-Mimbre

Macho · 3 años, 11 meses  
Camada Frutis-Peanut

Camada Frutis-Peanut

Macho · 4 años  
Camada Frutis-Almendra

Camada Frutis-Almendra

Hembra · 4 años